Супер Експрес

Услугата супер експрес всушност означува доставување на пратки во истиот ден во рок од најдоцна 6 часа од моментот на превземањето на пратката. Услугата важи ислучиво само за практи до 1м3, максимална тежина од 30кг и макслимална должина од 3м. Цената за оваа услуга е 30 денари на километар со вклучен ДДВ.